งานประเพณีลอยกระทง ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมเดินประกอบขบวนแห่กระทงสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 ณ ท่าน้ำยม (วัดทองเกศเก่า) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และเป็นปีแห่งวัฒนธรรมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาตำบล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

งานประเพณีลอยกระทง ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 งานประเพณีลอยกระทง ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 งานประเพณีลอยกระทง ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558

Share