การออกพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจะออกให้บริการในหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

ลำดับที่ วัน เดือน ปี หมู่ที่ หมายเหตุ
1 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
2 2๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๒
3 2๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
4 2๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
5 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
6 ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
7 ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
8 ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
9 ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๘ , ๑๑
10 ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
11 ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๐

การออกพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Share