ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง ผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการผิวเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล
เรื่อง ผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการผิวเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง ผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการผิวเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

Share