ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Share