สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

ตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการกำหนดให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัว และการรับประทานอาหาร การรับประทานยา ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน มีสมาชิก ๑,720 คน และได้ทำการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธีเหมาะสมกับวัย การปฏิบัติตัวและการเลือกรับประทานอาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หมวดที่ ๑ ปรัชญาความคิดของระบบสุขภาพชาวอำเภอสูงเม่น  ข้อที่ ๕ ชาวอำเภอสูงเม่น ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชน เพื่อมุ่งสู่อำเภอ ตำบล แห่งสุขภาวะ จากความเข้าใจ ความสามัคคี ด้วยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจในผู้สูงอายุ
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง ตามคำสั่งแพทย์
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกรับประทานอาหาร และปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับวัย
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

 วันที่ 10 เมษายน 2558  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 11 เมษายน 2558  ณ  หอประชุมและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านผาสุก

 

วันที่/เวลา กิจกรรม/เรื่อง วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10 เมษายน 2558
08.00-08.30 น ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม ชมรมผู้สูงอายุ
08.30-09.00 น พิธีเปิด นายก.อบต
09.00-12.00 น การปฏิบัติตัวในผู้สูงอายุ

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสันติ บุญดา
12.00-13.00 น พักเที่ยง
13.00-16.00 น โรคในผู้สูงอายุ นางสุธีร์วรรณ
16.00-16.30 น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายสายันณ์
16.30-17.00 น เตรียมความพร้อม ชมรมผู้สูงอายุ
11 เมษายน 2556 หอประชุมและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านผาสุก
08.00-08.30 น ลงทะเบียน ชมรมผู้สูงอายุ
08.30-09.00 น ละลายพฤติกรรม นายสายันณ์
09.00-12.00 น อาหารสำหรับผู้สูงวัย นางสายสมร
12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ/ฝึกปฏิบัติ น.ส.มะลิวัลย์
16.00-16.30 น อภิปราย/ซักถาม ส่วนสาธารณสุข
16.30 น. พิธีปิด นายก อบต.

 

เป้าหมาย ผู้ร่วมกิจกรรม 180 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 368 คน คิดเป็นร้อยละ 200 ของเป้าหมาย

ในการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับในสิ่งต่อไปนี้

 • ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย
 • ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย
 • ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และได้ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
 • ผู้สูงอายุสามารถเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับวัย
 • ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมตามวัย
 • ผู้สูงอายุสามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง ตามคำสั่งแพทย์

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ

 1. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
 2. กิจกรรมควรต่อเนื่องมีการประชุมรวมตัวจัดกิจกรรมกลุ่มทุกเดือน
 3. น่าจะมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
 5. ควรมีการไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
 6. จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
 7. ควรจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
 8. ให้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
 9. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

 

รายละเอียดภาพกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ปี 2558

 

Share