งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ คณะกรรมการวัดน้ำบ่อและสภาวัฒนธรรม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 ณ ท่าน้ำยม   วัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายก นางสุขาวดี วังคำ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสูงเม่น นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ประชาชนตำบลเวียงทองและนักท่องเที่ยว โดยชาวตำบลเวียงทองได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรวมถึงเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านในตำบลเวียงทอง

 งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558. งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558.

Share