การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 อำเภอสูงเม่น ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ตำบลเวียงทอง โดยมีนางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสูงเม่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางวนิดา สุธราพันธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โดยจะมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมตำบลเวียงทองให้มีศักยภาพและทักษะในการผลิตผ้าหม้อห้อมส่งขายในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมในตำบลเวียงทอง

การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การอบรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม

Share