โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม นางเกษณี ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ สถานีอนามัยบ้านผาสุก ตำบลเวียงทอง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินบ้านต้นแบบสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมให้ความรู้พร้อมสาธิตขั้นตอนการบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยด้วยผงเพียว ตามโครงการน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

Share