กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์….
กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
และจัดทำคู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
โดยปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1.รับขึ้นทะเบียนทั้งแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์
โดยหากเป็นแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะต้องจับพิกัดแปลงทุกแปลง และผู้นำชุมชนรับรองว่ามีการปลูกในพื้นที่นั้นจริง
2.หากปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำหนดในแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องทำตามกระบวนการตรวจสอบเช่นเดียวกับแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ คือ หากเป็นแปลงเดิมให้ตรวจสอบทางสังคมโดยการติดประกาศเพื่อยืนยันหรือคัดค้านเป็นเวลา 3 วัน หากเป็นแปลงใหม่ให้ทำการตรวจสอบพื้นที่จริง
เมื่อมีการนำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ การได้สิทธิ์ประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่จะกำหนดขึ้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น โทร 054-541484

Share