โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน

     เมื่อวันที่ 2 – 14 กันยายน 2558 ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนตำบลเวียงทอง ได้ทราบระเบียบและขั้นตอน การสงเคราะห์และเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน

Share