ขอรับการสนันสนุนปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่

       นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ คณะอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดแพร่   ยื่นหนังสือขอรับการสนันสนุนปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่  ให้กับนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง       ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือฯ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแพร่

ขอรับการสนันสนุนปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่

Share