การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 ครั้งที่ 3

             เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลเวียงทอง สมัยที่4/2558 ครั้งที่ ๓ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อการพิจารณาอนุมัติขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙

1 2 3 4 5

Share