การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยที่4/2558 ครั้งที่ 2  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 ครั้งที่ 2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 ครั้งที่ 2

Share