การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4/2558

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยที่4/2558 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ประชุมสภา สมัยที่4/2558 ประชุมสภา สมัยที่4/2558

Share