การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สมัยประชุมสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2
ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โดยมี  นายสุเทพ  สันป่าเป้า เป็นประธานสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3/2558 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3/2558

Share