โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ    ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดและรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    นักวิชาการเกษตรอำเภอสูงเม่น ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาน้ำที่ 7 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า และประชาชนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 25,000 กล้า ที่ถนนเลียบแม่น้ำยมจากหมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 10 และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ

Share