การซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว

     เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเวียงทองและโรงเรียนบ้านผาสุก ตำบลเวียงทอง โดยซ้อมการอพยพออกจากอาคารเรียน การค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้เบื้องต้นการเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมการซ้อมแผนครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก ตำรวจ จากสภ.สูงเม่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว

Share