โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558

     เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง โดยมี ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเวียงทอง มาร่วมให้ความรู้ในการทำตุง และสาธิตการทำตุง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ หมู่บ้านละ 2-3 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2558ทำตุง

Share