โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ จัดโดย ส่วนสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี วิทยากร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมบรรยาย เรื่องของสิทธิของคนพิการ การขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ผลประโยชน์อันพึงได้ และการขอรับการช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น โดยมี ผู้พิการ และ ผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โครงการรวมปัญญาคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

Share