โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.) Big Cleaning Day ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.) Big Cleaning Day ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายอู๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมเปิดโครงการ พร้อม นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาดภายในแต่ละส่วนราชการ และ นอกบริเวณอบต.เวียงทอง ตามหลัก        (5 ส.)

Big Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning DayBig Cleaning Day

Share