วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พร้อมกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น
” วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ “

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นบุคลสำคัญที่สุดในการรวบรวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ร่วมอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาช้านาน

Share