รับเกียรติบัตร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสนั่น จินดามณี เข้าร่วมรับเกียรติบัตร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วย นางเกษณี ชื่นบาน เลขานุการนายก และ กำนันพินิจ สันป่าเป้า กำนันตำบลเวียงทอง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558

Share