รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Share