การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย
ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 74 หลังคาเรือน

 

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

 

 

Share