การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2
ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โดยมี  นายสุเทพ  สันป่าเป้า เป็นประธานสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 2

Share