ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.เวียงทอง ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.เวียงทอง

Share