ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2565 เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสม อาจเกิดอุทกภัยได้

Share