มอบถุงยังชีพและสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของสมาชิกกองทุนขยะฮอมบุญ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล ,นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ ,นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ ,นายสายัณห์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียงทอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ,คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. ในการมอบถุงยังชีพและสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของสมาชิกกองทุนขยะฮอมบุญ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง จำนวน 32 ราย และเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนหันมาคัดแยกขยะที่นำมาขายต่อได้หรือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ของตำบลเวียงทอง โดยครั้งนี้มี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น มาร่วมในการมอบด้วย

Share