ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญที่ 3/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.เวียงทอง ,ปลัดอบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share