โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยช่วงเช้ามีการฝึกอาชีพ “การเพาะเมล็ดทานตะวัน” และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม “สูงวัยสุขใจ ฟิตแอนด์เฟริม” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 คน
ทั้งนี้ นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายจำเริญ จินดาเสน นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ และนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Share