ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยตัวแทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง

Share