องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงทอง จำนวนทั้งหมด 7 วัด ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดย นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน รวมถึง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สมาชิกสภา อบต.เวียงทอง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบต.เวียงทอง และพุทธศาสนิกชนตำบลเวียงทอง นำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงทอง จำนวนทั้งหมด 7 วัด โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนตำบลเวียงทอง ได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนมีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อบำรุงรักษา จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

Share