ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Share