ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การนับโอนพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

Share