กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น นำโดย นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานอบต.เวียงทอง , สมาชิกสภาอบต.เวียงทอง ,กลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลเวียงทอง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการใช้สารเสพติด เสพยาเสพติด ค้ายาเสพติดทุกชนิด ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โทษทางกฎหมาย และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป

Share