โครงการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการนวดแผนไทย จากวิทยาลัยสารพัดช่าง และกิจกรรมสันทนาการ จากโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ

Share