การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง)

ตอบแบบสำรวจ กดลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform

Share