นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริการส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ อสม.

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริการส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ อสม. ในการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตแนวใหม่ห่างไกลโรค Covid-19 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ อสม. ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแนวใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และตื่นตัวสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share