ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณฯ และพิจารณาเห็นชอบจากสภาในการรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง รวมถึงวาระอื่นๆ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share