คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา โครงการพัฒนาแกนนำชุมชนสร้างตำบลสุจริตด้วยจิตพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา โครงการพัฒนาแกนนำชุมชนสร้างตำบลสุจริตด้วยจิตพอเพียง ประจำปี 2565 ของชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแพร่ และสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดแพร่ โดยมี นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสถานิตย์ จันทร์ใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการตำบลสุจริตสู่การปฏิบัติ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,ส.อบต. ,อสม. ,ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ

Share