พิธีเปิดโครงการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดี ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง มีสุขกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ มีรองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

Share