กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประชาสัมพันธ์ แผนการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(ค้างชำระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Share