การประชุมคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2565 และประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2565 และประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มองค์กรประชาชน จำนวน 2 โครงการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.เวียงทอง

Share