ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรการจัดดอกไม้และจับจีบผ้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรการจัดดอกไม้และจับจีบผ้า ณ ศาลาการเปรียญวัดผาสุก มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสตรี ในตำบลเวียงทอง จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เกิดทักษะความชำนาญในอาชีพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และนำไปสู่การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2565 – วันที่ 24 มิ.ย. 2565

Share