พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายนายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุตลอดจนเพิ่มความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ ด้านอาชีพและสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยภาคเช้า พระครูภาวนาเจติยานุกิจ บรรยาย เรื่อง “ธรรมะสอนใจ ใช้สติกับการดำรงชีวิต” และ ภาคบ่าย กิจกรรมนันทนาการ,กายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ โดย นายนันทวัฒน์ สุดแดน ทั้งนี้ มีนายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ และนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการฯ ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Share