ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเวียงทอง

1.ด้านศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม

ปราชญ์ชาวบ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ ทางภาคเหนือ เช่น พิธีสืบชะา สะเดาะเคราะห์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การทำขวัญนาค ปูจาท้าทั้งสี่

2.ด้านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพร)

ปราชญ์ชาวบ้านในด้านสมุนไพรต่างๆ

3.ด้านศิลปกรรม

ปราชญ์ชาวบ้านในด้านศิลปะ การวาดรูปภาพ จิตรกรรม

4.ด้านหัตถกรรม

ปราชญ์ชาวบ้านในการทำผ้าหม้อห้อม ผ้ามัดย้อม เพ้นท์ผ้าหม้อห้อม การปักผ้าด้นมือ

5.ด้านภาษา (ตำรา)

ปราชญ์ชาวบ้านในการเขียนตำราต่างๆ

6.ด้านเกษตรกรรม

ปราชญ์ชาวบ้านในการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share