หนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ที่ พร 0005/3499 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์


Download (PDF, 736KB)

Share