มหกรรม”กาดขัวสลิงฮิมยม” ครั้งที่ 2 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง

นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ,นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น และประชาชน ผู้มาร่วมงาน มหกรรม”กาดขัวสลิงฮิมยม” ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง
ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลเวียงทอง ในงานมีกิจกรรม การแข่งขัน ”ลาบจิ้นเมืองแป้ น้ำพริกลาบของดีตำบลเวียงตอง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักความสามัคคี และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน ในการจัดการแข่งขัน มีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นายสิงหา ข่มอาวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนันโส มณีกาศ กำนันตำบลบ้านกาศ และ นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่นให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงทอง และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตนภายใต้มาตรการการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Share