กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 และพูดคุยให้กำลังใจกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Share