พิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ณ ฟาร์มนายโผน เวียงนิล หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น โดยในพิธีการมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีฯ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Share